Všeobecné obchodné podmienky

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho, ktoré vyplývajú z kúpnej zmluvy uzavretej medzi predávajúcim a kupujúcim prostredníctvom internetu, zmluvy na diaľku a osobným prevzatím na vopred dohodnutom mieste.
Predávajúcim je spoločnosť Felino s.r.o., ktorá je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo 29710/R, IČO 47 536 411, DIČ 202 397 1169 ( ďalej len „predávajúci”).
Kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje predávajúceho s úmyslom kúpy tovaru, ktorý predávajúci ponúka ( ďalej len „kupujúci“).
Tieto Obchodné podmienky sú platné až do vydania nových Obchodných podmienok.

Ceny

Všetky ceny tovaru a služieb sú uvádzané ako konečné, vrátane zodpovedajúcej DPH vo výške stanovenej platným právnym predpisom Slovenskej republiky, nezahŕňajú však cenu balného a dodania tovaru.

Dodacia lehota

Dodacia lehota je určovaná stavom na sklade a aktuálnym stavom produktov dodávateľov a výrobcov spodnej bielizne. Jej dĺžka sa zvyčajne pohybuje od 24 hodín do 15 pracovných dní. Objednávky sú vybavované priebežne každý pracovný deň.

Miesto a spôsob dodania tovaru

Záväzok dodať tovar je splnený odovzdaním tovaru kupujúcemu alebo jeho odovzdaním prepravcovi na prepravu. Tovar posiela predávajúci Slovenskou poštou alebo prostredníctvom prepravnej spoločnosti Packeta Slovakia s.r.o.. V prípade objednávky na diaľku si môže kupujúci vyzdvihnúť tovar aj priamo v sídle spoločnosti Felino s.r.o. alebo po dohode na inom mieste pri zachovaní ceny bez účtovania balného a dopravy.
Kupujúci je povinný si prevziať tovar na dohodnutom mieste a čase osobne, alebo zabezpečiť jeho prevzatie. Spolu s tovarom obdrží kupujúci pokladničný bloček, ktorý slúži zároveň ako záručný list. Kupujúci má povinnosť si pri prevzatí skontrolovať zásielku, či nebol poškodený jej obal (mechanické poškodenie spôsobené prepravou) a či je tovar bez vád. V prípade viditeľného poškodenia zásielky je kupujúci oprávnený zásielku neprebrať.
Záväzok dodať tovar sa považuje za splnený aj v prípade, ak kupujúci neprevezme tovar v dohodnutom čase a na dohodnutom mieste, resp. odmietne tovar prevziať. V prípade, ak si kupujúci tovar neprevezme a tovar sa vráti späť, má právo predávajúci odstúpiť od kúpnej zmluvy a od kupujúceho požadovať náhradu nákladov spojených s vrátením tovaru ( balné a dopravné súvisiace so spätným zaslaním tovaru). Opätovné doručenie zásielky je možné len po vzájomnej dohode.
Predávajúci nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú doručovateľom (v tomto prípade Slovenská pošta prípadne Packeta Slovakia) alebo nesprávne udanou adresou zo strany prijímateľa. Zákazník nadobúda vlastnícke právo k tovaru jeho prevzatím na mieste dodania a úplným zaplatením kúpnej ceny.

Spôsob platby

Platiť za tovar môže kupujúci pri osobnom odbere v hotovosti, pri objednávke na diaľku platobnou kartou, bankovým prevodom na účet alebo na dobierku. Pri osobnom odbere nie je možná platba kartou, platba je možná iba v eurách.
Daňový doklad – pokladničný bloček z registračnej pokladnice posiela predávajúci kupujúcemu elektronickou poštou e-mailom po prevzatí tovaru. Pri osobnom odbere je mu vydaný ihneď.

Balné, prepravné a iné poplatky

K uvedeným cenám tovaru pripočítava predávajúci balné a prepravné stanovené Slovenskou poštou a cenníkom Packeta Slovakia s.r.o.v rámci Slovenska.

Záručná doba

Na predávaný tovar je poskytovaná zákonom stanovená záručná doba 24 mesiacov, ktorá začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom.

Vrátenie tovaru zakúpeného na diaľku

V prípade zakúpenia tovaru prostredníctvom internetového predaja alebo zmluvy na diaľku, plynie kupujúcemu lehota na zváženie vrátenia tovaru, ktorá skončí po 14 dňoch od prevzatia tovaru. Ak koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja, predlžuje sa do nasledujúceho pracovného dňa. Lehota na zváženie vrátenia tovaru sa nevzťahuje na zabalený prípadne inak chránený tovar z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov ( plavky, samodržiace podprsenky, …) O rozhodnutí zrušiť svoj nákup musí kupujúci informovať predávajúceho. Tovar, ktorý chce vrátiť, nemôže byť použitý, poškodený a musí byť poslaný naspäť do 14 dní odo dňa, kedy informoval predávajúceho telefonicky, e-mailom alebo písomným vyhlásením priloženým k tovaru určenému na vrátenie aj s dokladom o kúpe. Predávajúci je povinný vrátiť peniaze kupujúcemu do 14 dní od prijatia oznámenia o zrušení, túto lehotu môže predĺžiť ak tovar nedostal späť alebo nemá dôkaz o tom, že ho kupujúci poslal.

Právo na uplatnenie reklamácie

Ak sa vyskytne u kúpeného tovaru vada, má kupujúci právo túto vadu reklamovať. Za vadu nie je možné považovať zmenu tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho použitia, opotrebovania, či nesprávneho používania, prípadne nesprávneho zásahu a ktoré si kupujúci spôsobil sám ( napr. nevhodné podmienky, nesprávne skladovanie a manipulácia a pod. ). Predávajúci alebo ním poverený zamestnanec je povinný vybaviť reklamáciu ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci rovnaké práva, akoby išlo o vadu, ktorú nemožno odstrániť.

Miesto uplatnenia reklamácie

Kupujúci uplatňuje reklamáciu zaslaním reklamovaného tovaru poštou prípadne kuriérskou službou, pričom dbá o primerané zabalenie reklamovaného tovaru. Kupujúci je povinný spolu s tovarom priložiť aj doklad o kúpe a vyplnený reklamačný list s popisom reklamácie. Kompletné znenie reklamačného poriadku je k dispozícii kupujúcemu v dokumente „Reklamačný poriadok“ . Predávajúci si vedie zoznam všetkých reklamácií.

Alternatívne riešenie sporov medzi predávajúcim a kupujúcim

Podľa zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov má kupujúci nárok na vytvorenie novej možnosti riešiť svoj spor s predávajúcim. Formulár pre podanie návrhu na začatie ARS na linku https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov/formular-pre-podanie-navrhu-na-zacatie-ars.soi .

Ochrana osobných údajov kupujúceho

V súvislosti so zavedením novej legislatívy v oblasti ochrany osobných údajov – Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR”) a implementáciou opatrení na zabezpečenie súladu spoločnosti Felino s.r.o. s GDPR ako aj so súvisiacimi príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov (napr. zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky), všeobecnú informačnú povinnosť ohľadne ochrany osobných údajov nájde kupujúci v dokumente „ Informácia o ochrane osobných údajov fyzických osôb“.

Záverečné informácie

Dozor nad poskytovaním služieb vykonáva Okresné riaditeľstvo PZ Trenčín Kvetná 7, 911 42 Trenčín a Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie v Trenčíne, Hurbanova 59, 911 01 Trenčín.
Tieto všeobecné obchodné podmienky a všetky kúpne zmluvy uzavreté na ich základe sa riadia právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.
Spoločnosť má vyrovnané všetky finančné záväzky voči orgánom štátnej a verejnej správy. Inšpektorát práce nemá registrovaný žiadny záznam o nelegálnej práci v našej spoločnosti.

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 01.02.2021.

Aj my používame cookies, preto ťa o tom informujeme a prosíme o súhlas so získavaním a používaním súborov cookies.