Reklamačný poriadok

 Reklamačný poriadok je vydaný v súlade s ustanoveniami zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka a zákona č. 250/2007 Zbierky zákonov o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov. V zmysle vyššie uvedených zákonov vydáva spoločnosť Felino s.r.o. so sídlom M.Gorkého 924/7A, 914 41 Nemšová, IČO 47 536 411 (ďalej len predávajúci) nasledovný reklamačný poriadok, ktorým kupujúceho informuje o rozsahu, podmienkach a spôsobe uplatnenia zodpovednosti za vady tovaru.

Právo na uplatnenie reklamácie

Ak sa vyskytne u kúpeného tovaru vada, má kupujúci právo túto vadu reklamovať. Za vadu nie je možné považovať zmenu tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho použitia, opotrebovania, či nesprávneho používania, prípadne nesprávneho zásahu a ktoré si kupujúci spôsobil sám (napr. nevhodné podmienky, nesprávne skladovanie, manipulácia a pod.). Predávajúci alebo ním poverený zamestnanec je povinný vybaviť reklamáciu ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci rovnaké práva, akoby išlo o vadu, ktorú nemožno odstrániť.

Miesto uplatnenia reklamácie

Kupujúci uplatňuje reklamáciu zaslaním poštou prípadne kuriérskou službou. Kupujúci je povinný spolu s tovarom priložiť doklad o kúpe a vyplnený reklamačný list s popisom reklamácie.

Práva zo zodpovednosti za vady

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim. Pri tovare predávanom za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe. Záručná doba je 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Svoje právo zo zodpovednosti za vady musí kupujúci uplatniť bez zbytočného odkladu. V prípade výskytu odstrániteľnej vady sa doba uplatnenia práva na odstránenie vady po okamžik, kedy je kupujúci povinný tovar prevziať, do záručnej doby nezapočítava. Ak sa vybaví reklamácia kupujúceho výmenou vadného tovaru za nový, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového tovaru. Záručné doby začínajú plynúť od prevzatia tovaru kupujúcim.

Odstrániteľné a neodstrániteľné vady tovaru

Za odstrániteľné vady sa považujú také vady, ktoré je možné včas a riadne odstrániť, pričom by ich výskytom alebo odstránením neutrpel vzhľad a kvalita tovaru. Lehota odstránenia vady je 30 kalendárnych dní. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci má právo na výmenu ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne používať ako tovar bez vady. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu ak ide o odstrániteľné vady, ale kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave a lebo pre väčší počet vád, tovar riadne používať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru. Ak dôjde k výmene, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového tovaru.

Vybavenie reklamácie

Za ukončené reklamačné konanie sa považuje odovzdanie opraveného tovaru, výmena tovaru, vrátenie kúpnej ceny tovaru, vyplatenie primeranej zľavy z ceny tovaru, jej odôvodnené zamietnutie alebo písomná výzva na prevzatie plnenia. Kupujúci obdrží kópiu reklamačného listu a predávajúci originál. Predávajúci je povinný viesť si záznam všetkých reklamácií.

Záverečné ustanovenie

Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňom 01.02.2021.

Aj my používame cookies, preto ťa o tom informujeme a prosíme o súhlas so získavaním a používaním súborov cookies.