Všeobecná informačná povinnosť ohľadne ochrany osobných údajov fyzických osôb

V zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „všeobecné nariadenie o ochrane údajov”)     a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov”) 

Práva kupujúceho v súvislosti so spracúvaním osobných údajov

» právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ako aj na informácie o používaní osobných údajov (pokiaľ nepožaduje iný spôsob ich poskytnutia, budú poskytnuté v písomnej forme, elektronicky ak to bude technicky možné)
» právo požiadať o úpravu, aktualizáciu alebo doplnenie nepresných, neúplných alebo neaktuálnych informácií
» právo požiadať o vymazanie osobných údajov
» právo požiadať o nepoužívanie osobných údajov

» právo namietať spracúvanie osobných údajov
» právo kedykoľvek odvolať udelený súhlas bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním
» právo podať sťažnosť na dozorný orgán pri pochybnosti o zákonnosti spracúvania osobných údajov, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12,     820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 2 3231 3214; e-mail: statny.dozor@pdp.gov.skhttps://dataprotection.gov.sk 

Informácia o prenose osobných údajov do tretích krajín

0sobné údaje kupujúceho neprenášame do tretích krajín (to znamená mimo EÚ alebo EHP). Osobné údaje kupujúceho spracúvame počas nevyhnutnej doby na výkon práv a povinností, ktoré nám vyplývajú zo zmluvného vzťahu, a to počas 10-tich rokov. Po uplynutí tejto doby osobné údaje kupujúceho bezpečne zlikvidujeme.

Identifikačné a kontaktné údaje prevádzkovateľa 

Spoločnosť  Felino s.r.o., zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo 29710/R,    IČO 47 536 411, DIČ 202 397 1169.

Aj my používame cookies, preto ťa o tom informujeme a prosíme o súhlas so získavaním a používaním súborov cookies.